Sebab Mengapa Peralihan Jawatan Presiden FAM Membantu Bolasepak Tempatan

Gambar daripada gawang.my.

 

1. مرواه نڬارا ترڤليهارا

كڬاڬالن اولوڠ FAM سچارا كبتولن تله برلاكو بارو-بارو اين: ايايت ڤد بولن جولاي لڤس. كتيك ايت، ڤاسوكن كبڠسأن باوه 22 تاهون تله دينافيكن تمڤت ك ڤوسيڠن اخير ڤيالا اسيا B-22 اڤابيلا تيواس تيڤيس 2-1 د تاڠن توان رومه، ميانمار.

لبيه مندوكاچيتاكن اياله ترداڤت بوقتي بهاوا ميانمار تله منورونكن سكوراڠ-كورڠڽ 3 اورڠ ڤماين لبيه عمور: ترماسوق كڤتن دان ڤنجاريڠ كدوا-دوا ڬول ميانمار كتيك ڤرلاونن مننتڠ مليسيا. نامون، اڤ يڠ ڤاليڠ مڠجوتكن اياله FAM لبيه سليسا منجادي دايوس كران اڠڬن مڠسهكن بنتاهن كڤد ڤيهق AFC!

تمبه منجيليقكن اياله اڤابيلا دسوال اوليه ورتاون مڠناءي كوجودن بوقتي ڤنيڤوان ميانمار، ستياءوسها اڬوڠ FAM داتوق ازودين احمد منجواب “ساي تيدق دمعلومكن مڠناءي ڤركارا ايت، ايت سسواتو يڠ بارو.” الڠكه ملوياكن جواڤن يڠ دبريكن ايت بيلا دفيكير اي داتڠ درڤد مولوت سأورڠ ڤميمڤين يڠ دڤرتڠڬوڠجواب دان دأمانهكن كواس اونتوق ممليهارا مرواه نڬارا د ارينا سوكن انتارابڠسا. تمبه بلياو لاڬي “FAM جوڬ برهاتي-هاتي اڬر ڤركارا اين تيدق ممبري ايمڤليكسي يڠ تيدق باءيق كڤد ايميج دان هوبوڠن مليسيا دڠن نڬارا ASEAN.”

اڤ يڠ ‘باءيق’ تنتڠ كنا تيڤو؟

ڬلڬت سڤرتي اين سوده منجادي سماچم لومرح باڬي FAM: باريسن كڤيمڤينن FAM يڠ دكڤالاي ڤريسيدن لبيه چندروڠ مميليه جالن يڠ سليسا دان اينق-اينق اونتوق ممليهارا كڤنتيڠن ترتنتو. سباليقڽ رياليتي يڠ ڤاتوت مريك تلن اياله تيدق ڤرنه وجود جالن موده دالم ڤرجواڠن ممليهارا مرواه نڬارا. جك ڤريسيدن FAM تيدق سڠڬوڤ هندق ءبرڬادوهء، برتيكام ليده دان منڠڬوڠ ريسيكو-ريسيكو لاين دالم ڤرجواڠن، مك نڬارا ممرلوكن جاوتن ترسبوت دبريكن كڤد مريك يڠ سڠڬوڤ.

2. هاڤوسكن Napoleon كچيل

ڤريسيدن FAM اياله “the single most powerful man in Malaysian football“. بڬيندا تله ممبلنجاكن برجوت-جوت ريڠڬيت واڠ بڬيندا سنديري سمات-مات كران كچينتأن بڬيندا ترهادڤ بولاسيڤق. بڬيندا اياله ڤريسيدن FAM يڠ جوڬ ڤريسيدن AFF يڠ جوڬ ڤريسيدن AFC سلاما 8 تاهون درڤد 1994 سهيڠڬ 2002. تياد اورڠ يڠ لبيه بركواس درڤد بڬيندا دالم بولاسيڤق تمڤتن. بڬيندا بوليه مڠڠكت جاري تلونجوق بڬيندا دان منيتهكن سسياڤا سهاج يڠ ملاچوركن بولاسيڤق تمڤتن اونتوق كڤنتيڠن ڤريبادي اڬر دڤچت سرتا-مرتا.

مالڠڽ ڤركارا ترسبوت تيدق برلاكو.

FAM برولڠ-اولڠ كالي ملاكوكن كسيلاڤن يڠ منجهنمكن بوكن سهاج ايميج بولاسيڤق تمڤتن، ماله ايميج تانه تومڤه داره كيت سنديري.

FAM كليهاتن ڬلوجوه اڤابيلا ممبنركن ڤڠنجورن جلجه اسيا Manchester United كتيك ڤيالا اسيا 2007 سداڠ برلڠسوڠ، سهيڠڬ مڠونداڠ كچامن هيبت FIFA.

FAM سوينڠ-وينڠڽ مرلاكن مرواه نڬارا دڤركوتق-كتيق دان دعاءيبكن اوليه سينديكيت ڤرجودين دالم سكندل ‘Asiagate’ يڠ ممبابيتكن Zimbabwe.

اڤ جنيس كاونتوڠن لاڬي يڠ ماهو دكااوت ملالوءي ڤرسكوڠكولن دڠن اڬين-اڬين ڤڠاتورن ڤرلاونن-ڤرلاونن سركس اين؟

تيدق چوكوڤ دڠن ايت, FAM سڠڬوڤ مناءيقكن هرڬ تيكيت فينل ڤيالا مليسيا كڤد RM50 والاوڤون د ساعت سمبوتن ڤنونتون ترهادڤ بولاسيڤق تمڤتن ترلالو نزع. بايڠكن، تيمبالن ڤريسيدن FAM سنديري، تڠكو عبدالله سلطان احمد شه، ترڤقسا مرايو كڤد ڤڠروسي جاوتنكواس ڤرتنديڠن تمڤتن دان ستياءوسها اڬوڠ FAM اونتوق مڠورڠكن هرڬ تيكيت؟ جناك جنيس اڤاكه يڠ چوبا دكتڠهكن اين سهيڠڬ كڤوتوسن يڠ ممبري impak سبڬيتو بسر تيدق دمعلومكن كڤد تيمبالن ڤريسيدن سنديري؟

ڽات كيني FAM تله دجڠكيتي Napoleon كچيل، ڤاراسيت-ڤاراسيت يڠ ماهو مڽدوت سباڽق موڠكين كاونتوڠن سلاڬي ممڬڠ جاوتن د دالم اورڬانيساسي ترسبوت. ڤريسيدن FAM تله ترلالو ‘play safe‘، برتيندق ترلالو ‘gentleman‘ سهيڠڬ تيدق ترڬاماق اونتوق مڽاكيتي هاتي ڤاراسيت-ڤاراسيت اين. جك ڤريسيدن FAM سايڠكن بولاسيڤق تمڤتن، بيارله انسان لاين يڠ سڠڬوڤ مڽيڠسيڠ لڠن دان منچمر دولي اونتوق مڠمبيل اليه جاوتن ڤريسيدن دان ستروسڽ برهادڤن دڠن مريك.

3. بري كرجا كڤد مريك يڠ ماهو بكرجا

جاوتن دالم FAM اد يڠ دڤرتنديڠكن، دان اد يڠ تيدق. اد يڠ سدر بهاوا جاوتن يڠ مريك ڤڬڠ جوڬ دايدام-ايدامكن اوليه راماي اورڠ لاين، سلاين تيمڤوه ڤرخدمتن اداله ترحد. اين ممبواتكن مريك بكرجا كراس اونتوق منيڠڬلكن جاس يڠ ممڤو دكنڠ بوات سلاما-لاماڽ.

اد جوڬ يڠ سوده برزمان-زمان منجاديكن ويسما FAM سباڬاي تمڤت برمستوطين. تاڤي تياد ساتو هابوق كماجوان ڤون يڠ مريك باوا كڤد بولاسيڤق تمڤتن.

بيلا بربيچارا تنتڠ بولاسيڤق تمڤتن، كيت جاڠن هاڽ ليهت ڤد ranking ڤاسوكن كبڠسأن. ايت سوده ميمڠ تيدق بوليه چاكڤ اڤ: ميمڠ سوده لاما جهنم. سباليقڽ كيت داتڠ سنديري ك ستاديوم كتيك ڤرلاونن ليڬا تمڤتن: اي سماكين كوسوڠ. ڤناجا-ڤناجا تله لاما لاري. ڤاسوكن-ڤاسوكن سماكين باڽق يڠ بوڠكوس. بولاسيڤق تمڤتن كيني نزع.

كتيك بولاسيڤق تمڤتن داهڬاكن سومبر كواڠن، FAM ترڤقسا مڠميس درڤد KBS اونتوق مناجا هريماو مودا. ڤريسيدن FAM سربا سديكيت ترڤقسا مڠلواركن واڠ درڤد ڤوكيت بڬيندا سنديري اونتوق ڤربلنجأن ڤاسوكن كبڠسأن. نامون ڬونوڠ دتارح ڤون اكن رات. اڤ يڠ سبنرڽ دڤرلوكن FAM بوكنله دويت: سباليقڽ اينديۏيدو يڠ سڠڬوڤ بكرجا اونتوق منچاري دويت.

سوده تيبا ماسڽ اونتوق FAM بكرجا دان بوكن مڠميس اونتوق واڠ. بولاسيڤق مليسيا ڤرلو براليه هالا توجو درڤد برڬنتوڠ هارڤ ترهادڤ سومبڠن سڬلينتير اينديۏيدو، كڤد مڠمباليقن سمولا سومبڠن ڤناجا-ڤناجا كورڤورت. ڤمباڠونن بيدڠ ڤماسارن دان ڤناجأن كورڤورت، سڤرتيمان يڠ داختياركن اوليه تن سري اننوار موسى منروسي جنام ڤاسوكن كلنتن، كيني منجادي ڤنراجو د كالڠن مان-مان ڤاسوكن ليڬا سوڤر.

بهكن، تن سري اننوار موسى تله ممبنتوق .Malaysia Super League Sdn. Bhd يڠ بارو-بارو اين تله مڠنجوركن بيڠكيل ڤماسارن دان ڤمباڠونن ڤڽوكوڠ كلب اونتوق ستياڤ ڤاسوكن، دان تيدق ترحد كڤد ڤاسوكن كلنتن سهاج. اڤ سبنرڽ سبب مڠاڤ تن سري اننوار برسوسه ڤايه اونتوق ممبنتوق سبواه شريكت سڤرتي MSL؟ ادكه بلياو مراساكن تاڠن بلياو تريكت كتيك بكرجا د باوه نأوڠن ڤايوڠ FAM، دان MSL مناوركن رواڠ يڠ لبيه بيبس اونتوق مرياليساسيكن ايديا بلياو؟

اڤ يڠ ڤستي كيني اياله اينديۏيدو سڤرتي تن سري اننوار موسى تله دڤچت. يڠ تيڠڬل د FAM اياله اينديۏيدو-اينديۏيدو يڠ مليهت FAM سباڬاي لوبوق دويت اونتوق ڤينچين.

اڤاكه اين سبنرڽ يڠ دماهوكن اوليه ڤريسيدن FAM؟

جك بوكن، مك اداله ساڠت مستحق باڬي ڤريسيدن FAM اونتوق مميكيركن سدالم-دالمڽ مڠناءي ڤراليهن جاوتن ترسبوت كڤد اينديۏيدو يڠ بنر-بنر إخلاص دان برمينت، سبلوم بولاسيڤق تمڤتن دبياركن برقبور بڬيتو سهاج.

Sila klik untuk versi buta jawi

Advertisements

~ oleh Rimau XI di September 13, 2012.

Satu Respons to “Sebab Mengapa Peralihan Jawatan Presiden FAM Membantu Bolasepak Tempatan”

  1. Reblogged this on mts3042muhammadzulhafizfaris and commented:
    Menjelang Kongres Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) pada 25 Mei 2014. Dengan harapan ada seribu perubahan yang dibawa calon baru.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: